کتابخانه بالو

کتابخانه بارلو در اردیبهشت ۹۷ با ۳۵۰۰ جلد کتاب افتتاح شد.