کتابخانه بالو

کتابخانه بارلو در اردیبهشت 97 با 3500 جلد کتاب افتتاح شد.