ویل دورانت امروز فرهنگ‌ ما سطحی و دانش ما خطرناک است، زیرا از لحاظ ماشین توانگر و از نظر غایات و…
ادامه مطلب

فيلسوف كسی است که زیست فلسفی دارد حتی اگر مدرس فلسفه یا درس‌آموز آن نباشد. اپیکتتوس فیلسوف رواقی (نقل به مضمون)  …
ادامه مطلب