آرشیو دسته‌بندی: فلسفی

فيلسوف كسی است که زیست فلسفی دارد حتی اگر مدرس فلسفه یا درس‌آموز آن نباشد. اپیکتتوس فیلسوف رواقی (نقل به مضمون)  …
ادامه مطلب

نویسنده: کارل یاسپرس    /    مترجم: لیلاروستایی از نظر یاسپرس، آرمان آزادی به رهایی درونی فرد بستگی دارد. این انگیزه‌ها او…
ادامه مطلب

تالیف غلامرضا حسین پور  /  نشر امیدصبا فلسفه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی او از محورهای اساسی فلسفه موسوم به تحلیلی است.…
ادامه مطلب

اساسیترین آزادی، آزادی از بند زنجیرهاست  )7999 ـ 7991( آیزایا برلین آزاد بودن به چه معناست؟ این سؤالی است که آیزایا برلین …
ادامه مطلب