Search
Close this search box.
تازه ها
آمریکا پس از جهانگشاهی

ترجمه دکتر احمد عظیمی بلوریان

انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا

“تد “یک فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی است .در عین حال یک آمار شناس و پژوهنده گرایش های اقتصادی است . از انحا که علوم جمعیت شناسی و اقتصاد .پی بندی های قدرت های نظامی و دیپلماسی را به دست می دهند.

“تد “از اعتبار علمی بسیار بالاتر بر خوردار است تا پیشگویانی که آینده را در قالب  هایی پیش بینی می کنند

وی ضمنا آدم نپخته ای نیست و از پیشینه کاری بر خوردار است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، بسیاری از اندیشمندان مدعی شدند که آن پدیده را پیش بینی کرده بودند اما در حقیقت اندک کسانی بودند که شدت انحطاط شوروی را پذیرفته بودند . “تد “یکی از انها بود که در کتاب خود “سقوط نهایی ” در سال ۱۹۷۶ این سقوط را  پیش بینی کرده بود .

در کتاب “آمریکاپس از جهانگشایی ” چیزی مانند کتاب پیشین او ، اما در مورد ایالات متحده و همه جهان است

 از نظر نویسنده قطعا در سال ۲۰۵۰ چیزی به نام امپراطوری آمریکا  وجود نخواهد داشت ‌ زیرا ایالات متحده آمریکا فاقد چیز هایی است که بتواند یک امپراطوری  واقعی درست کند .

عالم با یک بازگشت دوگانه روبروست :نخست  وابستگی اقتصادی آمریکا در برابر بقیه جهان ، دوم توزیع تازه انرژی مردم سالاری در سراسر جهان که این انرژی در اوراسیا مثبت و در آمریکا منفی است .