Search
Close this search box.
تازه ها
آیا زندگی بی‌معناست؟

“اگر جهان بی‌معنا باشد آیا زندگی فردی ما می‌تواند دارای ارزش باشد؟”

پرسش فوق، سئوالی است که آلبر کامو از خود و دیگران داشت فلسفه اگزیستانسیالیزم، مجموعه تفکراتی است که به تأمل در باب معنا و هدف زندگی می‌پردازد. آلبر کامو درباره زندگی و معنا دیدگاه ویژه‌ای دارد که در گفتار پیش رو به اجمال به آن پرداخته شده است.

در ترجمه‌های فارسی بعضاً سیزیف به جای سیسیفوس استفاده می‌شود…

https://www.aparat.com/v/zdJa4