Search
Close this search box.
تازه ها
تنوع زیستی

تماشای این ویدئوی علمی با مضمون چرخه های حیاتی و تنوع زیستی، میتواند در کمترین زمان اطلاعات جدید و جالبی پیرامون مسائل اکوسیستمهای خشکی و آبی مانند آمازون و اقیانوسها در اختیارتان قرار دهد. این کار در موسسه فرهنگی بامداد امید صبا دوبله شده است.