Search
Close this search box.
تازه ها
سقوط

 

کتاب سقوط از آلبر کامو

اشخاصی که در قضاوت تعجیل می کنند برای آن است که خودشان مورد قضاوت واقع نمی شوند چه باید کرد؟ طبیعی ترین فکر شخص ازآن بی‌گناهی‌اش می باشد.

ما همه در موقعیت‎های استثنایی هستیم و همه می‎خواهیم چیزی را دست آویز قرار داده و  به هر قیمتی شده، حتی با متهم کردن نوع بشر و آسمان بیگناه باشیم شما با تهنیت گفتن به کسی که با کوشش‎های خود هوشمند یا بخشنده شده او را چندان خرسند نخواهید کرد ولی اگر بر خلاف جوانمردی طبیعی، او را ستایش کنید وی شکفته خواهد شد.

برعکس اگر به جنایتکاری بگو یید خطایش مربوط به خصلتش نبوده بلکه از مقتضیات شوم و پیش آمد های بدبختی‌آور می باشد از شما سپاسگزار خواهد شد.

اصل آنست که بیگناه بوده، درستکاری آنها مورد شک و تردید قرار نگرفته، و خطاهای آنها زائیده یک بدبختی زودگذر دانسته شود.

همانطوری که گفتم موضوع پایان دادن به قضاوت است و چون پایان دادن به قضاوت مشکل است در صدد ثروت و قدرتمند شدن بر می‎آیند. برای چه؟ هیچ از خود پرسیده‎اید؟ مطمئناً برای قدرت است. زیرا قدرت شخص را از قضاوت فوری می‎رهاند.

پس ما نمیخواهیم اصلاح شویم  ،باید نقص‎ها و ناتوانی‎های ما مورد قضاوت قرار گیرند.

ما همواره آرزو داریم که در طریق خود مورد تشویق قرار گیریم  در عین حال نمی خواهیم

گناهکار بوده و برای اصلاح و تبرئه خود کو شش کنیم ما فاقد نیروی خوبی و بدی هستیم.