Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 8 – اگزیستانسیالیسم و روش فلسفه

یکی از دغدغه‌های اصلی فیلسوفان، شناخت انسان و به دست دادن تعریفی از آن است .آیا می توان انسان را شناخت؟روش آن کدام است؟ فلسفه‌های اگزیستانس، انسان را در کانون بحث های فلسفی خود قرار می دهند و معتقدند برای شناخت انسان می بایست روشهای خاصی را اتخاذ کرد. به باور آنان تمامی فلسفه های غیر اگزیستانس در شناسایی موجودی به نام انسان راه به ناکجا آباد برده اند و…
گفتار فوق روش فلسفه‌های اگزیستانس در شناخت انسان و ابعاد وجودی او را به بحث می گذارد.

https://www.aparat.com/v/4vo8R