Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 29 – جزم‌گرایی چیست؟ شک‌گرایی کدام است؟
جزم‌گرایی چیست؟ شک‌گرایی کدام است ؟ جزم‌گرایی به جریان فکری گفته می‌شود که معتقد است دانش و علم انسان حد و مرزی ندارد . اما شک‌گرایی درست برخالف پیروان مکتب جزم‌گرایی معتقد است هیچ چیز قابل شناخت نیست و برای جهل انسان حدی نمی‌شناسد.