Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه رک و راست باشیم؟

آدمها دو دسته اند عده ای که رک و راست هستند و دسته دیگر افراد که معاشرت با آن‌ها پیچیده است. در مواجهه با افراد رک و راست ازابتدا می‌دانیم موضوع از چه قرار است و به همین علت لازم نیست که رمزگشایی کنیم و برای سردرآوردن از اینکه قضیه چیست دست و پا بزنیم و باب تفسیر و تاویل را باز کنیم .افراد رک و راست اگر نخواهند کاری را انجام دهند مودبانه در موقع مناسب از همان اول توضیح می‌دهند که مسئولیت انجام ان کاررا نمی پذیرند اما افراد پیچیده…

گفتار فوق به بررسی نحوه ی مواجهه ی انسانهای رک و راست و انسان های پیچیده با سایر انسان ها می پردازد؛ خصلت ها و ویژگی های آنها را تحلیل می کند و آموزش می‌دهد که چگونه به انسانهای رک و راست تبدیل شویم.

[aparat id=”pSYUP” width=”full”]