Search
Close this search box.
تازه ها
کمال طلبی
💢ریشه کمال طلبی بیشتر در احساس تأسف‌بار “هرگز به اندازه کافی خوب نبودن” است. ریشه کمال‌طلبی در خود تنفری یا انزجاراز خود است. منشأ این خودتنفری نیز خاطرات به‌یادمانده از مورد تأیید نبودن و پذیرفته‌نشدن توسط کسانی است که می‌بایست در دوران کودکی به ما توجه می‌کردند و برایمان ارزش قائل می‌شدند…