برچسب: اختلافات ایران و انگلیس در خلیج فارس در دوره رضاشاه