Search
Close this search box.
تازه ها
اخلاقیات

آیا اخلاق ابزاری است برای آن‌که انسان‌های ضعیف، بر انسان‌های قوی غلبه یابند؟

اخلاق چگونه به وجود می‌آید و چه ارتباطی با قدرت دارد؟

در این گفتار اخلاق را از منظر نیچه مورد بررسی قرار می‌دهیم…