Search
Close this search box.
تازه ها
اطلس تاریخ ایران

اطلس  تاریخی فوق از دوره باستان تاجنگ تحمیلی عراق و ایران را با دقت مورد بررسی و مقایسه قرار داده است .و جداسازی قسمت هایی از خاک ایران در دوره قاجاریه ر ا تشریح می کند.

طی معاهده سال 1857 میلادی در زمان قاجار با نبرد ایران و انگلیس بر سر مسئله هرات و فشار به جنوب ایران قسمتی از خاک ایران جدا و ایران، کشور افغانستان را به رسمیت شناخت.
قسمتی از بلوچستان که اکنون جزء پاکستان است و هم‌ چنین ترکمنستان با حکمیت و قراردادهای سال 1905، 1871 و 1881 از ایران جدا شدند.
دو قسمت دیگر از خاک ایران نیز بنام قفقاز و نخجوان طی عهدنامه‎های گلستان و ترکمنچای از ایران جدا شدند.

قسمت هایی که در دوره قاجاریه از خاک ایران جدا شدند. در نقشه وجدول فوق مشخص شده‌اند.