Search
Close this search box.
تازه ها
با نشخوار ذهنی چه کنیم؟
نشخوار ذهنی یکی از معضلات گونه‌ی انسان است. ما بیش از یک سوم ساعات بیداریمان را در زمان حال نمی‌گذرانیم بلکه آنرا صرف حرف زدن با خود می‌کنیم. صدای درون توانایی استفاده از زبان در سکوت، برای اندیشیدن به زندگیست…