Search
Close this search box.
تازه ها
تاریخچه تجارت برده

ناخداهای سفیدپوست به شاهان و تاجران سیاه پیشنهاد مصنوعات پیشرفته و سلاح و شراب در برابر گرفتن برده دادند، و آنها دلیلی برای رد کردن این پیشنهاد نداشتند. آنها افرادی را که می‌فروختند هموطنان افریقایی‌تبار نمی‌دانستند، بلکه از نظرشان این افراد مجرم و بدهکار و اسیر نبردهای قبیله‌ای بودند…

[aparat id=”orZyn” width=”full”]