Search
Close this search box.
تازه ها
تاریخچه سیاه IQ

همواره این امکان وجود دارد که دستاورد های بزرگ علمی مورد سوء استفاده ایدئولوژی های مستبد و سیاست های غیر اخلاقی قرار گیرند.
“تاریخچه سیاه آی کیو”، ضمن برشمردن خاستگاه تاریخی آن و تبیین انگیزه های تحلیل ضریب هوشی که همگی گام‌های بلندی در خدمت به بشریت بوده اند، توضیح می‌دهد که چگونه این طرح بزرگ علمی از جایگاه اصلی خود به درآمده و در خدمت امیال و خواستهای سیاستمداران و ایدئولوژی ها، قرار گرفت.