Search
Close this search box.
تازه ها
تبدیل به شخصی شو که از آن می‌هراسی
انسان‌ها در نیمه‌ی خودآگاه تصویری ایده‌آل از خود می‌سازند، تصویری متشکل از قطعات برگزیده‌ی گذشته‌ای که به‌نظرشان خوب و قابل قبول است. اما بخش‌هایی از شخصیت خود را که نامطلوب می‌دانند، در نیمه‌ی دیگر یعنی در ناخودآگاه، سرکوب می‌کنند…