Search
Close this search box.
تازه ها
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

آیا تاکنون بر سر دوراهی برای گرفتن یک تصمیم بسیار مهم و جدی قرار گرفته اید؟
آیا با تفکر انتقادی آشنا هستید و میدانید این طرز تفکر می تواند در مواقع دشوار تصمیم گیری کمک بزرگی برای شما باشد؟
ویدیوی تفکر انتقادی از موسسه TED راکه در موسسه فرهنگی بامداد امید صبا دوبله شده ببینید و این روش مفید را در زندگی بکار برید.