Search
Close this search box.
تازه ها
خوانش داستان (نقد و بررسی) ـ داستان ایرما

شرح جلسه دوم

در دومین جلسه داستان خوانی به کتاب ”چطوری ایرما خوشگله” نوشته یاسر قاسمی پرداخته شد.یاسر قاسمی نویسنده جوان اهل فکر و خلاق که در داستان هایش نشان داده که ایده های خوبی را با فرم های روایی جدید همراه می کند و نتیجه کار قصه درخشانی می شود.البته به گفته خودش روی ایده بعضی از داستان ها چند سال کار کرده و در این داستان هم به جزییاتی پرداخته که نشان از دقت و توجه نویسنده به موضوع مورد نظرش بود برای مثال رنگ لباس کارگر برگرفته از ادمی واقعی در اعتراضات کارگری گرفته شده.

بعد از خوانش داستان دوستان حاضر در جلسه نقد و نظرهای خود را ارائه کردند.عمده و خط اصلی نقد پیرامون این موضوع بود که نویسنده از همان شروع داستانی استعاری و سمبلیک را آغاز کرده یا کاملا یک فضای رئال از یک زن در جامعه متوسط را ارائه کرده.

در ادامه جناب قاسمی گفتند که هدفشان همیشه این بوده که هم مخاطب عام هم مخاطب خاص با داستان ارتباط برقرار کنند و لذت ببرند.

نویسنده هم چنین معتقد است که در زمانه ما بیشتر از اینکه به فکر ماندگاری خود باشیم از هر وسیله ارتباطی امروز استفاده کنیم که داستانمان تا وقتی هستیم خوانده و دیده شود.

یاسر قاسمی دستی هم در فیلم سازی دارد و شاید به همین خاطر تصویر سازی در داستان هایش بسیار نقش جدی دارد ولی نویسنده برای واگویه های درونیش ادبیات را مسیر بهتری می داند.

 

یکی از رفقا مرا دونده ای در تاریکی می داند. می دوم، اما سمت چه؟ نمی دانم!

آخرین روز امسال ۳۰ ساله می شوم و نوشتنم ده ساله می شود

هرازچندگاه پولی جمع می کنم و فیلم کوتاهی می سازم، تا کی بتوانم؟ نمی‌دانم!

تا آخر سال مجموعه داستانم چاپ می شود، از طرف کنارها و سپیدارها بخشیده می شوم؟ نمی دانم!

من دونده ای هستم در تاریکی. بدون هیچ مانترا و وردی! می دوم با این که از خشکی مفاصل رنج می برم. می دوم بدون این که دلخوش به مقصدی باشم.

یاسر قاسمی کلواری