تازه ها
فیلوسوفیا: “برابری و فلسفه”

برابری و مساوات همواره از دغدغه‌های بشر بوده است. مصلحان و اندیشمندان اجتماعی و سیاسی به این موضوع بسیار پرداخته‌اند.
در این گفتار این موضوع را از منظر فلسفه پی می‌گیریم. بزرگترین فیلسوفی که به برابری و مساوات بسیار اندیشیده است کارل مارکس است. از منظر مارکس برای رسیدن به برابری و مساوات می‌بایست…

دیدگاهتان را بنویسید