Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 24 – شک می‌کنم پس هستم

چه بسیار پیش آمده است که حواسمان ما را فریب داده است. گاهی فکر می کنیم چیزی را که وجود ندارد می‌بینیم یا صدای آن را می‌شنویم. شاید جهان پیرامون ما آنچنان است که به نظر ما می‌رسد، نه آن‌که مطمئناً وجود داشته باشد.

آیا هیچ چیز قطعی و مسلم وجود ندارد برخی اعتقاد دارند که امور قطعی و مسلم وجود دارد به نظر اینان