Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 22 – فلسفه‌ی هنر

هنر چیست؟ آیا هنر به یک امر واقعی اشاره دارد یا صرفاً اموری انتزاعی هستند که در جهان وجود خارجی ندارند و آنها فقط احساسات انسان‌ها را بیان می‌کنند.

فیلسوفان درباره‌ی هنر چگونه می‌اندیشند؟ در این گفتار به چیستی هنر و امر هنری پرداخته‌ایم. نظر برخی فیلسوفان را درباره‌ی هنر طرح کرده‌ایم و …