Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 18 – فلسفه و معناداری جملات

آیا تاکنون در مورد جملاتی که به زبان می‌آورید اندیشیده‌اید؟ برخی فیلسوفان معتقدند انسان‌ها، بسیاری از اوقات سخنانی را می‌گویند که اصلاً معنا ندارند در حالی که فکر می‌کنند سخنان بامعنایی گفته‌اند و حتی گاه آنها را بسیار با اهمیت تلقی می‌کنند، این اشتباه انسان‌ها را از واقعیات  جهان دور می‌کند، چیزهای موهومی که اصلاً در جهان وجود ندارند را موجود و موجوداتی که در جهان وجود دارند را ناموجود می‌پندارند. این دسته از فیلسوفان بر این باورند که جملات می‌توانند نشانگر واقعیات جهان باشند اما چگونه؟ گفتار “فلسفه و معناداری” به اجمال به این موضوعات می‌پردازد.

https://www.aparat.com/v/FQWey