Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 14- فلسفه چیست؟

اینکه فلسفه چگونه چیزی است محل اختلاف است. برخی معتقدند فلسفه ریشه در پرسش‌های بنیادین انسان دارد. پرسش‌هایی از قبیل اینکه ما کیستیم؟ و چه چیزی هستیم؟ و جهان چرا اینگونه هست که هست؟ از جمله مواجهه‌های فلسفی با جهان و انسان است. این گفتار به یکی از معانی فلسفه اختصاص دارد…

https://www.aparat.com/v/wj7fP