Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 28 – ابطال‌گرایی در علم
آیا دانشمندان به دنبال اثبات یک نظریه‌اند یا در صدد ابطال آن؟ بسیاری از ما فکر می‌کنیم دانشمندان کارشان را نظریه‌پردازی درباره چگونگی جهان آغاز می‌کنند و سپس برای اثبات درستی نظریه‌ی خود به گردآوری شواهد می‌پردازند، اما عده‌ای از فیلسوفان که به ابطال‌گرایی در علم معتقدند بر این باورند که دانشمندان همواره به دنبال ابطال نظریاتشان هستند نه اثبات آن‌ها و آزمایش یک نظریه نیز چیزی نیست جز جست‌وجوی مستمر برای نشان دادن نادرستی آن…