Search
Close this search box.
تازه ها
قاتلی در اتاق خواب

قاتلی در اتاق خواب

نمایش رادیویی (قاتلی در اتاق خواب) نگاهی طنز آلود به ماجرای ویروس کرونا دارد که ضمن روایت یک داستان خانوادگی، برخی نکات مهم از جمله بهداشتی و چگونگی استفاده درست از اوقات بیکاری و خانه نشینی را به شنونده یادآور می شود. این نمایش توسط مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا تولید شده است.

 

دانلود