Search
Close this search box.
تازه ها
قصه دو دختر
زنان بخش اعظم امور مربوط به اداره خانه و مراقبت از بچه ها را بدون دریافت هیچگونه مزدی برعهده دارند. این موضوع دست یابی به موقعیتی شایسته را برای آنان دشوار می کند…