Search
Close this search box.
تازه ها
معرفت شناسی (قسمت هفتم)

پاسخ‎ها به مسئله گتیه

الف) پاسخ علّی معرفت: این پاسخ مدعی است که می‎بایست پیوند علّی میان باور شخص و حقیقتی که باور شخص بدان متکی است وجود داشته باشد، به بیان دیگر این پاسخ مدعی آن است که می‎بایست در تحلیل سه جزئی معرفت تجدیدنظر کرد و به جای شرط توجیه، شرط پیوند علّی را قرار داد. از منظر معتقدان به این تئوری معرفت باور صادقی است که در نتیجه پیوند علی میان باور و منشأ باور به وجود آمده است. پاسخ علی معرفت از آن شخصی است به نام گلدمن. او در تحلیل مثال‎های گتیه به ریشه‎یابی مشکلات آن می‎پردازد و سعی دارد تا تئوری خود را بر مسند تأیید بنشاند. گلدمن در مثال دوم گتیه می‎گوید، ما با یک قضیه منفصله روبه‎رو هستیم «یا جونز فورد دارد و یا براون در بارسلونا است» در اینجا آنچه باعث صدق قضیه شده است بودن براون در بارسلوناست ولی این حقیقت باعث باور اسمیت نیست و پیوند علی میان باور و حقیقت خارجی در مثال‎های گتیه وجود ندارد. در واقع ریشه مشکل نیز همینجاست. به نظر گلدمن آنچه که باور اسمیت را صادق می‎سازد در بارسلونا بودن براون است نه فورد داشتن جونز لذا باور اسمیت به این گزاره صادق و موجه است اما از طریق پیوند علی بین باور و واقعیت خارجی به دست نیامده است. بنابراین می‎بایست شرط چهارمی به تعریف معرفت افزود و آن اینکه: غیر از باور صادق موجه لازم است شخص عالم، باور خود را به طور علی از واقعیت تحصیل کرده باشد.