Search
Close this search box.
تازه ها
معرفت یا دانستن چیست؟ (ویدئو)

چه وقت می‌توانیم بگوییم چیزی را می‌دانیم؟

معرفت یا دانستن یک چیز عبارت است از باور صادق موجه