Search
Close this search box.
تازه ها
مغز ما چگونه گفتار را پردازش می کند؟

مغز ما چگونه کار می کند و چه نقشی در کنترل و مدیریت سایر بخش های بدن دارد؟

چگونه کلمات در حافظه جای می گیرند؟

نحوه انتقال آنها و پیوندشان با سایر کلمات به چه شکل است ؟

این ویدئو ارتباط مغز با زبان (گویش) را توضیح می دهد.