Search
Close this search box.
تازه ها
من مَردُمم 

گزینه اشعار کارل سند برگ

ترجمه بابک زمانی

 

آن‎ها خواهند گفت

زشت‎ترین چیزی که انسان‎ها در بارۀ

شهرِ من خواهند گفت چنین است :

از آفتاب و از شبنم

کودکانِ طفل معصوم را دور نگه داشتی

از تلألوِ نور بر علفزارها

زیر گنبدِ کبود محروم‎شان ساختی

و بارانِ سخاوتمند را از آنان دریغ داشتی.

حبس‎شان کردی میانِ دیوارهای سرد

که عرق ریزند

برای لقمه‎ای نان و مُزدی اندک،

که غبارِ نشسته بر گلو خورند و با قلب تهی بمیرند،

که اُجرتی اندک بر کفِ دستشان گذاری

در آخرِ هفته‎ها.