Search
Close this search box.
تازه ها
نرمال چیست و متفاوت کدام است؟

بسیاری از ویژگی‌های انسان نظیر قد، از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. بعضی از آدم‌ها خیلی قد بلند و بعضی خیلی قد کوتاه هستند، اما اغلب قد معمولی یا نرمال دارند. فارغ از آمار، نرمال اغلب به یک میانگین – شبیه به عدد واحدی که از حجیم‌ترین بخش منحنی گرفته شده است – اشاره دارد که تمام تفاوت‌های جزیی را در توزیع نرمال نادیده می‌گیرد…

[aparat id=”wTU9d” width=”full”]