Search
Close this search box.
تازه ها
هیستوریا 8 – نقش روزنامه‌ها در تبلیغ علوم و آموزش نوین

نوسازی آموزش از دوره عباس‌میرزا آغاز گردید و توسط پادشاهان پس از او، کم و بیش دنبال شد. هم زمان، گروه‌های تحصیل‌کرده و روشنفکرانی که اهمیت آموزش و علوم جدید را درک می‌کردند، به تبلیغ برای عامه مردم و اشراف قاجار پرداختند تا نظر آنان را به ضرورت اصلاحات جلب کنند. این تبلیغات در قالب نوشتن سفرنامه، رساله و چاپ روزنامه بود که مورد آخر را می‌توان تاثیرگذارترین روش تبلیغ روی عامه مردم دانست….

https://www.aparat.com/v/NTcwn