Search
Close this search box.
تازه ها
وبا در تهران، 1322 قمری

بیماری وبا هر از گاهی گریبانگیر مردم ایران می‌شد. آخرین وبای پرتلفات سال 1282 در عهد مظفرالدین شاه در تهران بود که به علت عدم رعایت بهداشت تلفات بسیاری گرفت و بسیاری در تهران به ییلاقات کوچ موقت کردند.

صورت گزارش یک پزشک ساکن دارالخلافه تهران نشان‌دهنده تعداد تلفات کسانی است که توانایی مراجعه به پزشک را داشته‌اند. ناتوان‌ها به جای خود. !!!