Search
Close this search box.
تازه ها
چگونه در شرایط سخت آرام بمانیم؟
در ارتباط با تجربه‌ی احساس خفگی بر اثر فشار، دو دسته نظریه وجود دارد که نکته‌ی اصلی در هر دو، تمرکز است. دسته‌ی اول نظریه حواس پرتی است و دوم نظریه‌ی نظارت یا کنترل دقیق. بر اساس نظریه حواس‌پرتی، زمانی که ذهن به جای تمرکز بر کاری که باید هم اکنون انجام شود، آکنده از نگرانی، تردید و ترس می‌شود، عملکرد مختل می‌گردد…