Search
Close this search box.
تازه ها
کرانه‌نشینان رودخانه نسفوران

کرانه نشینان رودخانه نسفوران

در شهرستان نیکشهر، بلوچستان مردمانی از جنس مهربانی، که دیدارشان موجب خرسندی و دلدادگی است. مردمانی که اگر بخت یارشان بود و زیرساختهایی فراهم بود نوع زندگی و امرار معاش و رفاه شان سبک دیگری بود. منطقه ای دورافتاده که سخت به چشم و دید دیگران می افتد. اما اندیشه ای بسیار انسانی دارند.

موسسه بامداد امیدصبا یکصد و چهل دانش آموز در روستاهای تیسروک، نسفوران، گتی و گها در این منطقه را تحت پوشش حمایتی قرارداده است

مهرماه ۱۴۰۰ اولین سبدهای حمایتی شامل ده قلم مواد غذایی بین خانواده آنها توزیع شد.