Search
Close this search box.
تازه ها
یخچال‌های طبیعی

یخچال‌های طبیعی چگونه ایجاد می‌شوند؟ چه تفاوتی با یخچال‌های ساخته دست بشر دارد؟
بومیان برخی مناطق معتقدند که یخچال‌های طبیعی دارای جنسیت نر و ماده هستند. چگونه یخچال‌های طبیعی تکثیر پیدا می‌کنند. تغییرات اقلیمی چه تأثیری در تکثیر یخچال‌های طبیعی دارد و…