• اگر دربارۀ تصورات افراد مختلف از خدا اندکی تأمل کنیم معلوم می‌شود آنان، بنا بر ویژگی‌های شخصیتی و موقعیتی خود، اسنادهایی به خدا می‌دهند که از لحاظ جهت‌گیری با هم فرق می‌کنند. مثال...ادامه

  • سفرنامه  ریچارد گیبونز  / ترجمه امید شریفی انتشارات ایران‌شناسی فرار روستاییان بین‌راهی و غارت‌شدن روستایی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، در دوران قاجار روستاییان از سکونت در مح...ادامه

  • اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به‌گونهٔ مثلثی درنظر بگیریم، عطّار یکی از اضلاع این مثل است و آن‌دو ضلع دیگر عبارت‌اند از سنایی و مولوی... تصوف مولوی استمرار تصوف عطّار [است] ... و البته ...ادامه

  • توصیه سنت ما این است که با واکاوی در دل تاریخ، دهلیزهای عمیق جبّاریت را بیابیم و واکنش‌های مناسبی به آنها نشان دهیم. ما خردمندتر از اروپاییانی نیستیم که شاهد افتادن دموکراسی در آغوش ...ادامه

  • مطالب بسیاری در باب تئاتر و درام نوشته شده و بسیاری از آنها شامل نکته‌های نغز، نظریه‌های ممتاز و یافته‌های روشنگر در مورد ساختار و معنای نمایش‌ها است. با این حال، هنوز یک سؤال مهم ب...ادامه