Search
Close this search box.
تازه ها
هیستوریا 3 – آموزش نوین در دوره محمدشاه قاجار

در ابتدای دوره ی حکومت محمدشاه مانند دوره‌ی عباس میرزا آموزش نوین ارتش و واردات اسلحه مدرن توسط انگلیسی ها ادامه پیدا کرد. اعزام دانشجو نیز در این دوره همچنان پابرجا بود. فرانسویان به شاه توصیه می کردند به جای فرستادن فرزندان اشراف، فرزندان کسبه را برای تحصیل دانش اعزام کند که به دنبال تحصیل باشند و نه تفریح…

https://www.aparat.com/v/bLSMa