Search
Close this search box.
تازه ها
تحلیل محتوا (مبانی روش‌شناسی)

مترجم: هوشنگ نایبی   /   ناشر: نشر نی

تحلیل محتوا یکی از مهم‌ترین روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی و به‌ویژه در ارتباطات است که در پی شناخت داده‌ها نه به‌منزله مجموعه‌ای از رویدادهای مادی، بل به منزله پدیده‌های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آنها می‌پردازد.
در این کتاب مبانی روش‌شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که در کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد به‌طور مبسوط ارائه می‌گردد.
کتاب با تاریخچه مختصر تحلیل محتوا، تعریف و چهارچوب مفهومی آن آغاز می‌شود. سپس کارهایی را که می‌توان با تکنیک‌های تحلیل محتوا انجام داد و کارهایی را که نمی‌توان با آن انجام داد به میان می‌آید. آن‌گاه در طرح منطقی تحلیل محتوا شیوه طرح‌ریزی واحدهای تحلیل مطرح می‌شود و فرآیندهای روشن و قابل فهم ضبط داده‌ها و نیز داده‌ها و سازه‌های استنباطی مقتضی برای طرح‌ریزی برنامه تحقیق عنوان می‌شود سپس کاربرد فراوانی، پیوستگی، وابستگی، تحلیل تمایزات و خوشه‌بندی و طبقه‌بندی متن به میان می‌آید و مهم‌تر از همه در این کتاب تکنیک‌های جدیدی برای پایایی و اعتبار تحلیل محتوا مطرح می‌شود که در این زمینه استانداردی برای دانشجویان و محققان است.