Search
Close this search box.
تازه ها
تحولات آموزشی از شهریور 1320- کودتای 28 مرداد 1332
پس از اشغال ایران به دست متفقین و استعفا و تبعید رضاشاه، با وجود شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی، دولت و مجلس توانستند دوباره تا حدی به اعمال قدرت در سیاست های کشور من جمله سیاست های آموزشی بپردازند و از سیطره شاه و دربار بر جریان فرهنگ و آموزش کاسته گردید.