Search
Close this search box.
تازه ها
خیزش پوپولیسم مدرن

پوپولیسم چیست؟ آیا تعریف دقیقی می‌توان از آن به دست داد؟ آیا پوپولیسم با دموکراسی در تعارض است؟ اگر اکثریت مردم احساس کنند نیازهایشان در یک جامعه دموکراتیک مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است به سمت تغییر سیستم موجود خواهند رفت و رهبری جدید انتخاب خواهند کرد. اینجاست که نامزد های پوپولیستی می توانند دمکراسی را خراب کنند. این دسته از رهبران خود را نماد خواست مردم می دانند و این خواسته ها را بالاتر از نهادهایی که از مردم و حقوق شخصی و اجتماعی انان دفاع می‌کنند قرار می‌دهند. در این بحث موضوع پوپولیسم مورد وا کاوی قرار می گیرد و نگاهی گذرا به آن خواهیم کرد.