Search
Close this search box.
تازه ها
فشار یک موهبت است

آیا فشارهایی که در زندگی احساس می کنیم عامل موفقیت ماست یا باعث شکست ما می شود. عده ای بر این باورند که فشارهای روحی و روانی اگرچه تجربه انسداد و قفل شدن را به دنبال دارد اما نهایتاً باعث تمرکز می شود و …