Search
Close this search box.
تازه ها
فیلوسوفیا 7 – اگزیستانسیالیسم و موضوع فلسفه

انسانها تنها موجوداتی هستند که می توانند به وسیله خود، مورد تحلیل و شناسایی قرار گیرند. اگزیستانسیالیزم یکی از مکاتب فلسفی است که تمام همت خود را مصروف شناساندن انسان کرده است؛ اینکه ما چگونه موجوداتی هستیم؟ و به چه روشی می‌توان آدمیان را شناخت؟ و در این راه چه ابزارهایی داریم؟ مباحثی است که در این گفتار مطرح شده است…

https://www.aparat.com/v/iNEw3