Search
Close this search box.
تازه ها
مسابقه برای رمزگشایی زبان مرموز

تمدن بشری محصول تلاش انسان هایی است که در طول زندگی خود زحمات فراوانی برای پیشبرد فرهنگ و دانش جامعه بشری متحمل شده‌اند؛ انسان‌هایی که گاه جان خود را مصروف این امر کرده‌اند.

گفتار  ِ”مسابقه برای رمزگشایی یک زبان مرموز” یادآور تلاش‌های بی‌وقفه‌ی انسان‌هایی است که در پی حقیقت و کشف آن بوده‌اند. هر یک میراثی را برای نفر بعدی به ودیعه می‌گذارد و نفر بعدی نیز ادامه‌دهنده کار افراد قبل از خود است و بدین ترتیب کاروان تمدن بشری جان می‌گیرد و به حیات خود ادامه می‌دهد…