Search
Close this search box.
تازه ها
هیستوریا 6 – مظفرالدین شاه و انجمن معارف

در سال 1898 بانیان مدرسه خیریه، شورایی به نام انجمن معارف تشکیل دادند که نقش مهمی در نهضت مدرسه سازی ایفا می‌کرد. در طی 8سال فعالیت مجموعا 21 مدرسه به دست انجمن با اعضاء آن ساخته

شد. از اقدامات انجمن تنظیم نظام جدید آموزشی، احداث چاپخانه، تدریس علوم جدید، مانند فیزیک،شیمی و نیز چاپ مقاله در روزنامه‌ها بود…

https://www.aparat.com/v/PAwIH