Search
Close this search box.
تازه ها
من کیستم؟

تمرکز بر مسائل هویتی، تأثیرات متناقض اما نسبتا امیدوارکننده‌ای بر ما دارد؛ و آن اینکه از یک طرف ما را از وابستگی به بخش کم اهمیت‌تر و کوچکتری از وجودمان یعنی جسم، رها می‌کند و از طرف دیگر به ما اطمینان می‌بخشد چیزهایی که هویت واقعی ما و کیستیِ ما را می‌سازند، پس از مرگ و پوسیده شدن جسم‌مان و نیز محو شدن کامل محفوظاتمان، همچنان به گونه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند…

[aparat id=”Sn9Db” width=”full”]