Search
Close this search box.
تازه ها
نیمۀ تاریک وجود

اثر دبی فورد

ترجمه فرناز فرود

نیمه تاریک وجود بخشی از شخصیت ماست که روابط ما را به بن‎بست می‎کشاند و مانع از تحقق رویاهایمان می‎شود کارل یونگ این بخش را «سایه» می‎نامد و آن شامل همه آن ویژگی‎های شخصیتی ماست که سعی می‎کنیم پنهان یا نفی کنیم .

?ترس، بی باکی، خوش‎بینی، بدبینی ویژگیهای نهفته در درون ما هستند. بسیاری از ما از هر بخش تاریک وروشن وجود مان هراس داریم بسیاری از ما از نگاه به درون خود ترس داریم و این ترس ما را وادار می‎کند که دیوار قطوری به دور خود بنا کنیم که به یاد نمی‎آوریم دراصل چه کسی هستیم. به جای سرکوب کردن سایه‎هایمان باید آن جنبه‎هایی راکه از آن ها وحشت داریم ببینیم، آشکار کنیم، بپذیریم و در آغوش بگیریم .یعنی قبول کنیم که این جنبه ها نیز به ما تعلق دارند

?”سایه” رازِ تغییر و دگرگونی را در بردارد. برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت هرگاه احساس یا میلی را سرکوب کنیم قطب مخالف آن را نیز سر کوب می‎ کنیم  با نفی ترس از شجاعت ‎مان می‎کاهیم و با انکار زشتی از زیبایی ‎مان کم می‎کنید آزاد و مستقل بودن مستلزم آن است که از داوری فرد دست بردارید هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می‎دهید خود بخود نسبت به دیگران نیز پیش‎داوری می‎کنید و آنچه به دیگران می‎کنید به خود نیز روا می دارید.

?جهان آینه‎ای برای بازتاب درونی ماست هنگامی که بتوانیم خود را بپذیریم و ببخشیم دیگران را هم می‎توانیم ببخشیم باید با خود به صلح برسیم تا بتوانیم با دنیا به صلح برسیم بخشایش مهم‎ترین گام در راه عشق ورزیدن است زیرا به ما می‎آموزد اشتباه کردن بخشی از انسان بودن است. بخشایش یک انتخاب است.

“سایه” چهره‎های گوناگون دارد مهم پرده برداشتن از آن است پرده برداشتن نیاز به صداقت دارد و شخص باید مشتاق یاشد. تا آنچه را پیش‎تر نمی‎توانست ببیند در خود مشاهده کند.