Search
Close this search box.
تازه ها
چرا مطالعه مهم است؟
تحقیقات نشان می‌دهند که مطالعه، قدرت تغییر ساختار مغز را دارد و موجب تقویت مهارتِ همدلی با سایرین و بهبود فرآیندهای شناختی می‌گردد. با مطالعه بیشتر، بر میزان دانسته‌های شما افزوده می‌شود و به این ترتیب به فردی هوشمندتر تبدیل می‌شوید و می‌توانید مغزتان را در وضعیت بهتری نگاهدارید…